Wysyłki książki prowadzimy w środy oraz piątki.


§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://www.alicjababa.com, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz płatności online.
Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą: sklep@alicjababa.pl

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu książki przez internet.
2) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.alicjababa.com/sklep za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
4) Strona – Sklep lub Klient;
5) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz płatności online, za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Towar (Książka);
7) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
8) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Aleksandra Hekert, www.alicjababa.com
9) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3

Obowiązki Stron

 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad oraz w czasie ustalonym w regulaminie.

 

§ 4

Zamówienia

Prosimy składać zamówienia tylko poprzez stronę internetową www.alicjababa.com

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje o płatności (w przypadku zamówień w opcji PRZEDPŁATY – również numer konta do wpłaty).
6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości, aż do momentu jego wysłania, co nie uchybia uprawnieniom do zwrotu Towaru zgodnie z § 6 Regulaminu.

 

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. W przypadku zamówinie produktu ebook, koszty dostawy są zerowe, a Klient otrzymuje na podany adres email link do pobrania produktu w formie elektronicznej.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
6. Koszty dostawy są wskazywane w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz są zależne od ilości sztuk, a tym samym wagi przesyłki.
7. Sklep nadaje przesyłki w dni robocze (za wyjątkiem świąt i przerw urlopowych/technicznych)

W związku z tym REALNY czas dostarczenia przesyłek wynosi zazwyczaj:
1) 2 – 4 dni roboczych, w zależności od dostępności Towaru (cały asortyment sklepu, poza wymienionymi poniżej Towarami)
2) przesyłki zagraniczne: 5-21 dni roboczych, w zależności od kraju.

ODBIÓR PRZESYŁKI
8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sklepu o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
11. W przypadku zamówienia produktu wirtualnego (ebook) odbiór zamówionego pliku odbywa się poprzez link otrzymany na podany w zamówieniu adres email.

 

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów do momentu wysłania zamówienia poczta.
2. Kliento o odstąpieniu od umowy musí poinformować drogą elektroniczną, pisząc na adres: sklep@alicjababa.com
3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie w formie elektronicznej oraz dostał potwierdzenie otrzymania oświadoczenia umowa przestaje być wiążąca.

Obowiązki Konsumenta
4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca Sklepu zaproponował, że sam odbierze Towar. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towar.

Obowiązki Sprzedawcy
7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Wzór dokumentu zwrotu można pobrać tutaj

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 

§ 7

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy: sklep@alicjababa.com
4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu (lub specyfikacji) Towaru. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.
6. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

§ 8

Pozostałe prawa i obowiązki

 

1. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

 

§ 9

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1. przedstawienie oferty Sklepu,
2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia
4. pobierania płatności przez dedykowane serwisy płatnicze
2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 10
Rozstrzyganie sporów

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 11
Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem, poczty e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

§ 13
Sprzedaż hurtowa

 

1. Dla firm, sklepów, terapeutów – oferujemy sprzedaż wybranych Towarow w cenach hurtowych.
2. W celu otrzymania cennika hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, podając dane swojej firmy i cel zakupów hurtowych: do dalszej odsprzedaży (sklepy), itp. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle aktualny cennik hurtowy.
3. Mail kontaktowy: sklep@alicjababa.com